Kontrollansvarig

En kontrollansvarigs uppgift är att bistå byggherren genom projekterings- och byggskedet, så att byggherrens färdiga byggnad eller anläggning uppfyller de krav som myndigheterna ställer.
Detta görs genom en projektspecifik kontrollplan som upprättas av den kontrollansvarige. Kontrollplanen godkänns av kommunens byggnadsmyndighet vid ett tekniskt byggsamråd.
När samtliga kontrollpunkter i kontrollplanen är genomförda, och alla nödvändiga dokument finns framme, är det dags att ansöka om slutbevis. Vi är utbildade och certifierade kontrollansvariga enligt PBL, nivå K (riksnivå).

Bakgrund

Den 2 maj 2011 ersattes kvalitetsansvarig av kontrollansvarig i den nya plan- och bygglagen. Förändringen innebar utökade arbetsuppgifter för den kontrollansvarige, vilket i sin tur ställer högre krav på kompetensen.

Se referensprojekt för kontrollansvarig