Byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U, utses av byggherren eller uppdragstagaren för att samordna arbetsmiljön från början till slutet i ett byggprojekt.

Byggarbetsmiljösamordnaren ska bland annat se till att det finns goda förut­sättningar för att jobba säkert och att de olika arbetena inte skapar risker för andra.
Byggherren (uppdragstagaren) är ansvarig för att Bas-P och Bas-U har den särskilda praktiska och teoretiska kunskap som ett uppdrag kräver. 

Bas-P är byggarbetsmiljösamordnare i det tidiga skedet som kallas planering och projektering.

Bas-P ska samordna och sammanställa de underlag som tas fram av projektörerna (arkitekter, ingenjörer och andra tekniska konsulter) samt planera och projektera utifrån arbetsmiljö och säker­het.

Bas-P ska upprätta en arbetsmiljöplan som ska finnas innan byggarbetsplatsen etableras.

Vi kan åta oss uppdrag som Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) i projekteringsskedet och upprätta arbetsmiljöplanen. Vi granskar ritningar och andra tekniska beskrivningar från projektör­erna så att arbeten kan utföras säkert och olika arbeten inte skapar risker för varandra.
Detta samman­ställs sedan som delar i arbets­miljö­planen som utgör grunden för det fortsatta arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen.

Som Byggarbetsmiljösamordnaren behöver vi, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö.

Genom fortlöpande kurser, utbildningar och uppdateringar inom byggregler m.m. bibehåller vi en hög kompetens.

Vi kan även åta oss uppdrag som Byggarbetsmiljösamordnare under utförandet (Bas-U), det vill säga i det praktiska byggskedet.

Fredrik Hag är certifierad byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P), nivå K av KIWA Sverige AB med Certifikatnr. 3923.